روند اجرایی فعالیت شرکت

روند اجرایی بهینه سازی سیستم

خدمات پیش از فروش : دریافت اطلاعات پایه ای سیستم

شبیه سازی اولیه و تعیین شرایط و خصوصیات سیالاتی، استاتیکی و حرارتی سیستم (رایگان)

دریافت اطلاعات دقیق طراحی سیستم به طور محرمانه

شبیه سازی دقیق عملکرد سیستم و ارائه خدمات زیر در صورت نیاز:

  • گرادیان ها و کانتورهای دمایی، سرعت و فشار دو بعدی و سه بعدی
  • فیلم داینامیک جریان سیالات سیستم
  • تعیین نقاط قابل اصلاح و گلوه گاه ها

محاسبات و تحلیل های مهندسی و تعیین سناریوهای اصلاحی

اعمال تغییرات و تکرار شبیه سازی ها جهت تعیین شرایط بهینه ساختاری و عملیاتی

ارائه گزارش کامل محاسبات، شبیه سازی ها و نتایج نهایی بهینه سازی سیستم.

 

services

 

روند اجرایی بهینه سازی شرکت (برای مطالعه جزییات بر روی عکس کلیک کنید)


 

روند اجرایی طراحی سیستم

دریافت شرایط، خصوصیات و انتظارات سیستم

بررسی ایده ها، نظرات و پیشنهادات عملیاتی و ساخت سیستم

طراحی اولیه ساختاری، دینامیکی و سیالاتی بر اساس علوم تخصصی مهندسی

شبیه سازی طرح اولیه و تعیین خصوصیات عملکردی

اعمال نظرات، ایده ها و تغییرات بر اساس طرح آزمایش و ثبت نتایج

تعیین شرایط و ساختار  بهینه سیستم

شبیه سازی دقیق عملکرد سیستم و ارائه خدمات زیر در صورت نیاز:

  • گرادیان ها و کانتورهای دمایی، سرعت و فشار دو بعدی و سه بعدی
  • فیلم داینامیک جریان سیالات سیستم

ارائه گزارش کامل محاسبات، شبیه سازی ها و نتایج نهایی طراحی و  بهینه سازی سیستم