digital-knowledge1

خدمات دانش بنیان

دانش در واقع ستون قرن بیست و یکم است، منابع کلیدی که تمامی ملت ها به دنبال آن هستند (Drucker 1995). اقتصاد دانش بنیان (Knowledge – based economy) اولین بار در 1996  در OECD معرفی و ارائه گردید. اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی است که مستقیما بر پایه تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات است. و تاکید می کند که دانش، امروزه سازمان دهنده تولید و رشد اقتصادی، رهبری متمرکز  بر اساس اطلاعات و همچنین فناوری در عملکرد اقتصاد است(OECD 1996).

سرویس های دانش بنیان (Knowledge-based service) در گسترش توسعه جهانی بسیار حیاتی هستند، اگرچه مطالعات کمی محدودی در زمینه سرویس های دانش بنیان و چگونگی مشخص شدن یک محصول ملموس خدمت دانش بنیان صورت گرفته است، با این حال این مفهموم را می توان به صورت زیر معرفی کرد.

سرویس های دانش بنیان (Knowledge-based service(KBS)) که به نام سرویس مشاوره و کمک (Advisory and Assistance Service(A&AS)) نیز بیان می شود به وظایفی اطلاق می شود که نیازمند به کارگیری فرایندهای جزئی و یا دانش تکنیکی است(DAU 2013). سرویس کسب و کار دانش فشرده ((KIBS)Knowledge-Intensive business service) شاخه ای از سرویس های دانش بنیان است که یک یا چند حالت زیر را دارد.

  •  به دانش تخصصی بسیار زیاد نیاز دارد
  •        به منبع اطلاعات و دانش مرتبط است
  • از دانش خود برای تولید خدمات میانی فرایند تولید مشتری های خود استفاده می کند
  •          اهمیت رقابتی و یا تامین کننده اولیه کسب کار است(Kastrinos et al 1995).

بر این اساس خدمات دانش بنیان از سه لحاظ مورد بررسی قرار می گیرد: ماهیت سازمان، مشتری های هدف و محتوای خدمات.

خدمات دانش بنیان  با در نظر گرفتن این مفاهیم، خدمتی است که بر ایجاد همکاری با مشتری تاکید می کند. بنابراین اینگونه خدمت در واقع یک بر همکنش است نه فقط یک خدمت. در حقیقت این خدمات یک فعالیت انتقال دانش است که از شرکت دارای دانش به مشتری منتقل می شود(Westerlund et al 2008). این مرتب سازی فرایند یادگیری متقابل در فعالیت های شرکت های با خدمات دانش بنیان به وضوح دیده می شود. بر هم کنش چندگانه موجود شامل انتقال اطلاعات و همکاری تخصصی میباشد. برخی از انتقال دانش ها خود می تواند به تولید یک محصول ملموس مانند نرم افزار، گراف، گزارش، طراحی و شاخص منجر شود. اما سایر این خدمات دارای پیچیدگی بیشتر بوده و به سادگی قابل ارائه نیستند. می توان گفت که دانش بین ارائه دهنده سرویس و شرکت مشتری شناور است و می تواند به صورت  دانش گسسته (یا ملموس) و یا فرایند جهت دار  (نا ملموس) باشد.

برخی خدمات ملموس و یا ناملموس دانش بنیان(Hertog 2000) :

 (ناملموس) Process-Oriented/Intangible


اطلاعات عملکرد رقبا 

  (ملموس)Discrete/Tangible


مستندسازی محصول (راهنمای محصول و …) 

حل مشکلات روتین به عنوان بخشی از پروژه کاری روزانه

آموزش

بهبود ظرفیت و همکاری در تیم های پروژه

تعیین معیار و استاندارد

همراهی تخصصی (تست ایده های شرکت مشتری)

مجموعه نرم افزار

معرفی شبکه های جدید گروه حرفه ای و یا کاربر

گزارش نویسی (امکان سنجی)

طراحی پروژه

رسم و طراحی

 


خدمات شرکت آژند انرژی

حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

حوزه سیستم های تهویه مطبوع


 

منابع:

  1. http://www.mbs.ac.uk/research/engineering-policy/publications/documents/KIBSEIMS1995shortreport.pdf
  2. Client Co-Production in Knowledge-Intensive Business Services $6.95
  3.  ef0559en1-3.qxd
  4.  CORDIS : Guidance : Innovation Services
  5.  Innovation in Services:
نظرات
پینگ و بازتاب ها

دیدگاهتان را بنویسید